Pomoc

Zabezpieczenie i uniemożliwienie wstępu na plac budowy osobom postronnym to jedno z głównych obowiązków kierownictwa budowy. Ogrodzenie jest najskuteczniejszym i najprostszym sposobem zabezpieczenia terenu przed różnego rodzaju zdarzeniami jak wypadki czy też kradzieże. Jeszcze do niedawna obowiązywały przepisy, które komplikowały proces stawiania ogrodzenia tymczasowego. Aby to zmienić zostało znowelizowane Prawo Budowlane dotyczące placu budowy. Dzięki tej zmianie ogrodzenie terenu przebiega bez zbędnych formalności i można teren ogrodzić w szybkim czasie.
Panel System Group przedstawia najważniejsze przepisy i wymagania dotyczące ogrodzenia budowy:


PRZEPISY DOTYCZĄCE OGRODZENIA TERENU BUDOWY

Zagadnienia dotyczące ogrodzenia placu budowy regulują następujące dokumenty:

  • Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z obowiązującą obecnie nowelizacją);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zabezpieczenie placu budowy poprzez dostosowane ogrodzenie tymczasowe, wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku. W paragrafie 9. znajduje się informacja o tym, że teren budowy należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić do niego dostęp osobom nieupoważnionym. W przypadku braku możliwości ogrodzenia placu budowy, należy oznakować jego granice za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

Zgodnie z polskim prawem budowlanym ogrodzenie bez pozwolenia jest możliwe tylko wtedy, gdy jego wysokość nie przekroczy 2,2 metra.

Jeśli wymóg wysokości ogrodzenia musi przekraczać 2,2 metra, koniecznością jest zgłoszenie do właściwego organu. W takiej sytuacji budowa ogrodzenia może rozpocząć się dopiero po upływie 3 tygodni od momentu zgłoszenia, jeżeli urząd nie wyrazi sprzeciwu. Warto wspomnieć, że urząd może, ale nie musi wystosować zaświadczenia o braku sprzeciwu. Jeżeli to zrobi, stawianie ogrodzenia można rozpocząć wcześniej, jeżeli nie – trzeba odczekać 21 dni (wówczas brak sprzeciwu wyrażany jest na zasadzie tzw. milczącej zgody).


Pozwolenie na budowę jest ważne przez okres 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu. Po upływie tego czasu konieczne jest nowe zgłoszenie. Tymczasowe ogrodzenia budowlane, mające na celu ogrodzenie placu budowy na czas wykonywania robót, nie wymagają zgłoszenia.

Wysokość ogrodzenia placu budowy powinna wynosić przynajmniej 1,5 metra – również regulują to przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku. W przypadku prowadzenia wykopów głębszych niż 1 metr wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,1 metra.

Strefy niebezpieczne wymagające odgrodzenia:

  • Roboty ziemne wykonywane w pobliżu sieci wodociągowych, elektroenergetycznych, gazowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i ciepłowniczych – wymagają określenia bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania prac. Miejsca robót powinny być ogrodzone i oznakowane napisami ostrzegawczymi. Jeżeli teren nie może być ogrodzony, wykonawca powinien zapewnić stały nadzór;
  • Roboty rozbiórkowe – teren szczególnie niebezpieczny gdzie prowadzone są prace związane z rozbiórką obiektu budowlanego, również wymagają ogrodzenia i oznakowania tablicami ostrzegawczymi;
  • Montaż i demontaż rusztowań – przed tego typu pracami należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną;
  • Obróbka kamieni – musi być wykonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostępu osób niepożądanych;
  • Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych – wymagają ogrodzenia i ścisłej kontroli osób oraz pojazdów przebywających na placu budowy; dodatkowo na ogrodzeniu należy umieścić tablice ostrzegawcze;
  • Roboty zbrojarskie i betoniarskie – wymagają ogrodzenia i zabezpieczenia pracowników.

Ogrodzenia i barierki tymczasowe (przenośne – budowlane – eventowe) są doskonałym i najlepszym sposobem zabezpieczenia miejsc, które tego wymagają. Cechuje je łatwość w montażu i transporcie. Skutecznie odgrodzą wyznaczoną przestrzeń i ochronią przed nieupoważnionym wtargnięciem. Dzięki możliwościom ich wszechstronnego montażu oraz użycia odpowiednich bram i furtek tymczasowych spełniają swoje zadania we wszystkich warunkach.
Place budowy to przykładowo jedno z wielu miejsc, w których przydatne i potrzebne okażą się tymczasowe ogrodzenia. Warto z nich skorzystać jeśli planujesz takie działania na terenie Polski i poza granicami kraju. Mogą być również używane przy wydarzeniach plenerowych (eventowych) i w połączeniu ze stalowymi ocynkowanymi barierkami tymczasowymi będą stanowić pełne zabezpieczenie. Mają za zadanie wyznaczanie przejazdu dla samochodów, odgrodzenie przestrzeni wyłącznie dla personelu lub osób podczas imprez plenerowych, stworzenie tzw. intymnej przestrzeni dla pracowników lub klientów.